برانکارد چرخدار

 

برانکارد حمل بیمار

 

 

برند : افرا طب

چرخدار

تشک ده سانتی

 

قیمت : ۳۵۵ هزار تومان