تخت بیمار

 

 

برند : افرا طب

همراه با ساید

تک شکن مکانیکی