مشاوره، تجهیز و راه اندازی مرکز درمانی

مرحله اول

۱- درخواست اخذ مجوز موافقت اصولی از مرجع مربوطه (دانشگاه علوم پزشکی)

 

برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت (treatment.sbmu.ac.ir) مراجعه کنید.

موافقت اصولی - تجهیز مرکز درمانی

مرحله دوم

۲- تماس با شرکت افرا طب جهت اخذ مشاوره تجهیز مراکز درمانی

تماس با افرا طب - تجهیز مرکز درمانی

مرحله سوم

۳- بررسی متخصصین افرا طب و مشاهده جایگاه و ساختمان مرکز جهت تجهیز مراکز درمانی

بازدید مرکز - تجهیز مرکز درمانی

مرحله چهارم

۴- تخمین بودجه مورد نیاز و ارائه پیش فاکتور تجهیزات پزشکی مورد نیاز بر اساس بودجه به مرکز درمانی مورد نظر

برآورد - تجهیز مرکز درمانی

مرحله پنجم

۵- آماده سازی، بسته بندی و ارسال تجهیزات پزشکی مورد نیاز تجهیز مراکز درمانی

تجهیزات - تجهیز مرکز درمانی

مرحله ششم

۶- جایگزاری، نصب و آماده سازی تجهیزات پزشکی تجهیز مراکز درمانی در اتاق های مربوطه

تجهیر مرکز - تجهیز مرکز درمانی

مرحله هفتم

۷ – بهره برداری و شروع به کار مرکز درمانی

راه اندازی - تجهیز مرکز درمانی

مرحله هشتم

۸- شرکت افرا طب پس از تجهیز مرکز درمانی و راه اندازی آن در کنار هیئت مدیره جهت رشد و اتقاء آن مرکز درمانی خواهد بود

بازدهی - تجهیز مرکز درمانی

تیم مهندسی پزشکی هلدینگ افرا طب، متخصص تجهیز و راه اندازی کلینیک ها، مراکز درمانی و بخش های بیمارستانی در کلیه سطوح فعالیت