مشاوره، تجهیز و راه اندازی مراکز درمانی

مرحله اول

۱- درخواست اخذ مجوز موافقت اصولی از مرجع مربوطه (دانشگاه علوم پزشکی)

 

برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت (treatment.sbmu.ac.ir) مراجعه کنید.

موافقت اصولی درمانگاه

مرحله دوم

۲- تماس با شرکت افرا طب جهت اخذ مشاوره تجهیز مرکز درمانی

تماس با افرا طب

مرحله سوم

۳- برسسی متخصصین افرا طب و مشاهده جایگاه و ساختمان مرکز جهت تجهیز مرکز درمانی

بازدید از مرکز درمانی

مرحله چهارم

۴- تخمین بودجه مورد نیاز و ارائه پیش فاکتور تجهیزات پزشکی مورد نیاز بر اساس بودجه به مرکز درمانی مورد نظر

بودجه تجهیز مرکز درمانی

مرحله پنجم

۵- آماده سازی، بسته بندی و ارسال تجهیزات پزشکی مورد نیاز تجهیز مرکز درمانی

تجهیزات پزشکی

مرحله ششم

۶- جایگزاری، نصب و آماده سازی تجهیزات پزشکی تجهیز مرکز درمانی در اتاق های مربوطه

جایگزای تجهیزات پزشکی

مرحله هفتم

۷ – بهره برداری و شروع به کار مرکز درمانی

راه اندازی مرکز درمانی

مرحله هشتم

۸- شرکت افرا طب پس از تجهیز مرکز درمانی و راه اندازی آن در کنار هیئت مدیره جهت رشد و اتقاء آن مرکز درمانی خواهد بود

ارتقا مرکز درمانی

تیم مهندسی پزشکی هلدینگ افرا طب، متخصص تجهیز و راه اندازی کلینیک ها، مراکز درمانی و بخش های بیمارستانی در کلیه سطوح فعالیت